1. Ορισμοί

" Ιδιοκτήτης " - Διαχειριστής της πύλης http://drlahlali.org

Το " Site " είναι το πρόγραμμα Internet του ιδιοκτήτη.

" Χρήστης " - κάθε πρόσωπο που επικοινωνεί, συνδέει ή βοηθάει οποιονδήποτε τρίτο να αποκτήσει πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορίες ή πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο του Ιδιοκτήτη καθώς και σε συνδέσμους που αναφέρονται στον Ιστότοπο, που έχουν ληφθεί από την Ιστοσελίδα ή έχουν ληφθεί από πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

2. Γενικές διατάξεις

2.1. Η παρούσα Συμφωνία για τη χρήση του Δικτυακού Τόπου (εφεξής η "Συμφωνία") συνάπτεται μεταξύ του Ιδιοκτήτη και κάθε Χρήστη. Η αναφορά σε οποιοδήποτε από τα τμήματα του Δικτυακού Τόπου, καθώς και η τοποθέτηση συνδέσμων σε αυτό, η παραπομπή και η εκτύπωση των υλικών του Δικτυακού Τόπου, συνεπάγεται νομικά δεσμευτική συναίνεση του Χρήστη για συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Ο ιδιοκτήτης και ο χρήστης αναφέρονται συλλογικά ως "συμβαλλόμενα μέρη".

2.2. Η παρούσα συμφωνία δεν αποτελεί σύμβαση. Ο Ιδιοκτήτης του Δικτυακού Τόπου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή τη Συμφωνία καθώς και να εισαγάγει ένα νέο. Αυτές οι αλλαγές αρχίζουν να ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Η χρήση των υλικών του ιστότοπου από τον Χρήστη μετά την τροποποίηση της Συμφωνίας σημαίνει αυτόματα την αποδοχή τους.

3. Περιορισμός της ευθύνης

3.1. Ο χρήστης συμφωνεί ρητά ότι χρησιμοποιεί τον ιστότοπο με δική του ευθύνη. Οι μέθοδοι θεραπείας, οι διαδικασίες, τα φάρμακα και τα πληροφοριακά υλικά σχετικά με τη χρήση τους που παρουσιάζονται στον ιστότοπο είναι μόνο για ενημέρωση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για αυτοδιάγνωση και θεραπεία και μπορούν να εφαρμοστούν μόνο με ιατρική συνταγή και υπό ιατρική παρακολούθηση.

3.2. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας από άλλες χώρες θα πρέπει να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στην επικράτειά τους.

3.3. Η Διοίκηση της Ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιά στην υγεία σας, ανεξάρτητη θεραπεία που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις που δίνονται στην Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης είναι πλήρως υπεύθυνος για τυχόν εσφαλμένη ερμηνεία που μπορεί να προκύψει από την προβολή, ανάγνωση ή αντιγραφή υλικών που περιέχονται στον Ιστότοπο και συνεπώς κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο για τη χρήση των αναφερθέντων υλικών. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη για τις συνέπειες που άμεσα ή έμμεσα συνεπάγεται τη χρήση των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν τίθεται στον Ιδιοκτήτη του Ιστότοπου και αποτελεί τη βάση για τη δίωξη τους.

3.4. Οι υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται με βάση "ως έχουν" χωρίς καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση. Ο χρήστης εθελοντικά αρνείται να διώξει τον Ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας και να αποζημιώσει για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε στον Χρήστη.

3.5. Ούτε η Διοίκηση του Δικτυακού Τόπου, ούτε οι συνεργάτες του ούτε οι υπάλληλοί του εγγυώνται την απρόσκοπτη και χωρίς λάθη λειτουργία της Ιστοσελίδας. ούτε εγγυώνται ότι αυτά θα είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, καθώς και την ακρίβεια και την εφαρμογή των υλικών του.

3.6. Ορισμένες από τις διαθέσιμες πληροφορίες στον ιστότοπο παρέχονται από τρίτους. Οποιεσδήποτε γνώμες, συμβουλές, δηλώσεις, υπηρεσίες, προσφορές ή άλλες πληροφορίες ή περιεχόμενο που παρέχονται από τρίτους ή άλλους χρήστες του ιστότοπου τους ανήκουν και όχι στον κάτοχο του ιστότοπου. Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου δεν παρέχει καμία εγγύηση και όρους που σχετίζονται με αυτές, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι περιοριστικά) οποιωνδήποτε εγγυήσεων ιδιοκτησίας, αβλαβότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ακρίβειας ή πληρότητας απαντήσεων και αποτελεσμάτων και συμμόρφωσης με την περιγραφή.

4. Αλλαγές στο περιεχόμενο του ιστότοπου

4.1. Όλες οι πληροφορίες και τα υλικά που δημοσιεύονται σε αυτό το Site παρουσιάζονται χωρίς καμία εγγύηση ότι δεν μπορούν να περιέχουν σφάλματα. Ο Ιδιοκτήτης του Δικτυακού Τόπου έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις πληροφορίες και τα υλικά που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση τέτοιων αλλαγών.

5. Εμπορικά σήματα

5.1. Τα καταχωρημένα εμπορικά σήματα, τα σήματα που αναφέρονται στο Site είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.