1. Ορισμοί

" Ιδιοκτήτης " - Διαχειριστής της πύλης http://drlahlali.org

Το " Site " είναι το πρόγραμμα Internet του ιδιοκτήτη.

" Χρήστης " - κάθε πρόσωπο που επικοινωνεί, συνδέει ή παρέχει σε τρίτους βοήθεια σχετικά με την πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο του Ιδιοκτήτη, καθώς και σε συνδέσμους με τους συνδέσμους στους οποίους αναφέρεται ο Ιστότοπος, που έχουν ληφθεί από την Ιστοσελίδα ή έχουν ληφθεί από απευθύνει έκκληση στον Ιστότοπο.

2. Γενικές διατάξεις

2.1. Η παρούσα Συμφωνία σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου (εφεξής η "Συμφωνία") είναι μεταξύ του Ιδιοκτήτη και οποιουδήποτε Χρήστη. Η προσφυγή σε οποιοδήποτε από τα τμήματα του ιστότοπου, καθώς και η τοποθέτηση συνδέσμων σε αυτό, η παραπομπή και η εκτύπωση των υλικών του ιστότοπου συνεπάγεται τη νομικά δεσμευτική συναίνεση του χρήστη για συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Ο ιδιοκτήτης και ο χρήστης αναφέρονται συλλογικά ως "συμβαλλόμενα μέρη".

2.2. Η παρούσα συμφωνία δεν αποτελεί σύμβαση. Ο ιδιοκτήτης του Δικτυακού Τόπου διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να εισαγάγει νέο. Τέτοιες αλλαγές αρχίζουν να ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Η χρήση των υλικών του ιστότοπου από τον Χρήστη μετά την αλλαγή της Συμφωνίας σημαίνει αυτόματα την αποδοχή τους.

3. Περιορισμός της ευθύνης

3.1. Ο χρήστης ρητά συμφωνεί ότι χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με δική της ευθύνη. Οι μέθοδοι θεραπείας, οι διαδικασίες, τα φάρμακα και τα πληροφοριακά υλικά σχετικά με τη χρήση τους, που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα, είναι μόνο για αναφορά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός αυτοδιάγνωσης και θεραπείας και μπορούν να εφαρμοστούν μόνο με ιατρική συνταγή και υπό ιατρική παρακολούθηση.

3.2. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας από άλλες χώρες πρέπει να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στην επικράτειά τους.

3.3. Η διαχείριση του Δικτυακού Τόπου δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στην υγεία σας, για αυτοθεραπεία, σύμφωνα με τις συστάσεις που δίνονται στην Ιστοσελίδα. Ο χρήστης είναι πλήρως υπεύθυνος για τυχόν εσφαλμένη ερμηνεία που μπορεί να προκύψει από την προβολή, ανάγνωση ή αντιγραφή των υλικών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα και συνεπώς κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο για τη χρήση των αναφερόμενων υλικών. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη για τις συνέπειες που άμεσα ή έμμεσα συνεπάγεται τη χρήση των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο δεν μπορεί να αποδοθεί στον κάτοχο του ιστότοπου και να αποτελέσει τη βάση για τη δίωξη τους.

3.4. Οι υπηρεσίες ιστότοπου παρέχονται με βάση "ως έχουν" χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε άμεσες είτε έμμεσες. Ο Χρήστης αρνήθηκε εθελοντικά να διώξει τον Ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας και να αποζημιώσει για πιθανή ζημία που προκλήθηκε στον Χρήστη.

3.5. Ούτε η διοίκηση του Δικτυακού Τόπου, ούτε οι συνεργάτες του ούτε οι υπάλληλοί του εγγυώνται την απρόσκοπτη και χωρίς λάθη λειτουργία της Ιστοσελίδας. ούτε εγγυώνται ότι τόσο τα αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, όσο και η ακρίβεια και η δυνατότητα εφαρμογής των υλικών του θα είναι τέτοια.

3.6. Ορισμένες από τις πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα παρέχονται από τρίτους. Οποιεσδήποτε γνώμες, συμβουλές, δηλώσεις, υπηρεσίες, προτάσεις ή άλλες πληροφορίες ή περιεχόμενο που παρέχονται από τρίτους ή άλλους χρήστες του ιστότοπου ανήκουν σε αυτούς, αντίστοιχα, και όχι στον κάτοχο του ιστότοπου. Ο Κάτοχος Ιστοσελίδας δεν παρέχει καμία εγγύηση και όρους, ρητούς ή σιωπηρούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε εγγυήσεων ιδιοκτησίας, ασφάλειας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ακρίβειας ή πληρότητας απαντήσεων και αποτελεσμάτων και να ταιριάζει με την περιγραφή.

4. Αλλαγές στο περιεχόμενο του ιστότοπου

4.1. Όλες οι πληροφορίες και τα υλικά που δημοσιεύονται σε αυτό το Site παρουσιάζονται χωρίς εγγύηση ότι δεν μπορούν να περιέχουν σφάλματα. Ο ιδιοκτήτης του Δικτυακού Τόπου έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις πληροφορίες και τα υλικά που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση τέτοιων αλλαγών.

5. Εμπορικά σήματα

5.1. Τα καταχωρημένα εμπορικά σήματα, τα σήματα που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.